Kantooruren

Maandag tot vrijdag 10 – 12 u & 14u – 16u30
Of op afspraak.

Theys & Sneyers BVBA

Koning Albertstraat 101, 3290 Diest
Tel. +32(0)13 33 70 83
Fax. +32(0)13 32 19 02

Ondernemingen & Zelfstandigen

Uw aansprakelijkheid en die van uw werknemers

Uitbating:
Deze dekt de geldelijke gevolgen die voortvloeien uit extracontractuele schade die foutief door de onderneming in de uitoefening van haar bedrijvigheid aan derden werd veroorzaakt.

Productaansprakelijkheid en na levering:
Deze verzekering heeft tot doel de burgerlijke aansprakelijkheid, die de onderneming kan treffen ten gevolge van schade veroorzaakt aan derden wegens geleverde goederen of uitgevoerde werken, te dekken. Deze verzekering dekt dus de schade na de levering van de producten of de uitvoering van de werken, geleden door derden, doch ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens de conceptie, fabricatie, voorbereiding, uitvoering, conditionering en voorstelling van producten of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken.

Objectieve aansprakelijkheid Brand en ontploffing:
Ze houdt in dat een derde die schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen voor de geleden schade zonder dat hij welke fout dan ook in hoofde van deze uitbater moet bewijzen. De uitbater van een dergelijke inrichting zal dus altijd gehouden zijn de door derden geleden lichamelijke en stoffelijke schade te vergoeden, zelfs indien hij geen enkele fout heeft begaan waardoor de brand of de ontploffing is ontstaan.

Verplichte arbeidsongevallenverzekering:
deze verzekering vergoedt de arbeiders en de bedienden van uw onderneming wanneer zij een letsel oplopen bij een arbeidsongeval of tijdens de arbeidsweg

Brandverzekering en bedrijfsschade

De onderneming dient in staat te zijn weerstand te bieden aan de kwetsbaarheid van haar gebouwen, materiaal, stock, gegevens ( data), resultatenrekeningen en aan de aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien.

Hiertoe dient de onderneming de mogelijke gebeurtenissen, waarvan de omvang de financiële mogelijkheden van heropbouw van de gebouwen, vervanging van het materiaal, wedersamenstelling van de stock, waarborgen van haar financiële resultaten overstijgt, te identificeren.

De verzekeringen bieden een antwoord voor deze noden:
- Brand ( bliksem, ontploffing, aanrijding,...)
- Storm en hagel
- Waterschade
- Arbeidsconflicten, aanslagen,vandalisme, kwaadwilligheid
- Diefstal, fraude, ontrouw
- Machinebreuk
- Alle Risico’s Elektronica
- Bedrijfsschade

Groepsverzekering voor personeel:

Een groepsverzekering is een collectieve verzekering die een bedrijf afsluit voor zijn personeel of een deel daarvan. De verzekering is bedoeld als aanvulling op het loon of de wedde die ze uitbetaalt en dient om extra sociale voordelen te garanderen aan dit personeel. Naast aan pensioenopbouw, kunnen er ook andere dekkingen opgenomen zijn in een groepsverzekering: arbeidsongeschiktheid en overlijden

Groepsverzekering voor zaakvoerder:

Dit is een combinatie van pensioenopbouw, gewaarborgd inkomen en een overlijdensverzekering.

Kredietverzekering:

Het doel van de kredietverzekering bestaat erin de verzekerde te beschermen tegen de aangegeven (of vermoede) insolvabiliteit van zijn cliënteel.

Gewaarborgd Inkomen:

Deze verzekering waarborgt de vergoeding van een maandelijkse rente bij een gehele of gedeeltelijke tijdelijke of blijvende invaliditeit veroorzaakt door ziekte en/of ongeval

VAPZ:

Het VAPZ, oftewel Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen is het middel bij uitstek om een flink aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het wettelijke pensioen aangezien het pensioen van de zelfstandige in België zéér laag is. Het VAPZ is fiscaal uiterst interessant. Het fiscale voordeel van VAPZ kan oplopen tot meer dan 60%.